Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cvičenia z matematiky MATc
dejepis DEJ
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEO
hudobná výchova HUV
chémia CHEM
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v cudzom jazyku kvcj
konverzácia v nemeckom jazyku NJK
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
konverzácia vo francúzkom jazyku KFJ
matematika MAT
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
poľský jazyk PJ
programovanie PRO
psychosociálny tréning PST
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SECH
seminár z informatiky SEI
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
správanie SPR
španielsky jazyk SJA
športová príprava SPP
technika TECH
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UMK
výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV
základy športovej prípravy ZSP

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019