Navigácia

Stránky predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry a stupnica hodnotenia:

  Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry:                       

            

              Mgr. Silvia Čičmancová

              Mgr. Miroslava Doležalová                             

              PaedDr. Margita Lauermannová 

              Mgr. Helena Pastirčáková    

                  

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry hodnotíme:

- ústne odpovede,                

- diktáty,                                        ,

- písomné práce,

- slohové práce.

 

Hodnotenie je v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

 

                                     

 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú aj pravidelné exkurzie, návštevy divadelných predstavení a besedy s osobnosťami kultúrneho života.