Navigácia

Rada školy

Z histórie

            Rady školy pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava, bola ustanovená po voľbách dňa 9. júna 2004. Jej funkčné obdobie sa začalo 16. júna 2004. Odvtedy pôsobí nepretržite až po súčasnosť v intervaloch volebných období. Posledné volebné obdobie začalo 9. mája 2016, kedy bolo zvolené nové zloženie Rady školy.

          Radu školy tvorí 11 členov. Jej zloženie a pôsobnosť sú dané  legislatívou  - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §25 ods.č.6.

           Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy,  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a zároveň presadzuje záujmy rodičov, zriaďovateľov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

          11 členov Rady školy zastupuje:

Bratislavský samosprávny kraj,

pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy,

rodičov žiakov školy,

žiakov školy.

            V členskej základni Rady školy priebežne prichádza k personálnym zmenám súvisiacimi s odchodom a príchodom učiteľov, nepedagogických pracovníkov, žiakov i  rodičov žiakov zo života školy.

Súčasnosť

Rada školy v súčasnosti pracuje v tomto personálnom zložení:

Na základe menovania za BSK

Mgr. Ján Buocik

Ing. Martin Patoprstý

Ing. Dušan Pekár

Mgr. Igor Urbančík

 

Zástupcovia pedagógov a trénerov:

PaedDr. Margita Lauermannová (predsedníčka )

Mgr. Martin Zvalo (podpredseda)

 

Zástupca nepedagogických pracovníkov školy:

Ján Lopú

 

Zástupcovia rodičov:

Mário Orth

Miroslava Prutzerová

Mgr. Milan Zeman

 

Zástupca žiakov:

Laura Moravčíková

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy