Navigácia

Kritériá pre prijatie do 1. ročníka 4-ročného štúdia

K R I T É R I Á

pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do 1. ročníka 4 – ročného štúdia Športového gymnázia v Bratislave


        Prijímacie skúšky do 1. ročníka  4 – ročného štúdia Športového gymnázia  v Bratislave sa uskutočnia  dňa  10. apríla 2018.

 

       V školskom roku 2018/2019 budú otvorené 3 triedy s počtom 90 žiakov.

 

 

 1. Prijímacie skúšky pozostávajú:  

 

a/  Talentové skúšky  - maximálny počet 50 bodov

 • všeobecné pohybové testy pre všetkých uchádzačov -  50 m beh, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom, zhyby na hrazde /chlapci/, resp. výdrž v zhybe na hrazde /dievčatá/, predklon v stoji  na lavičke, 12 min. beh, sed a ľah  2 min.

 

 • špeciálne pohybové testy pre uchádzačov v kmeňových športových    odvetviach /atletika, džudo, športová gymnastika, zápasenie, volejbal/.

Uchádzači z iných športových odvetví špeciálne pohybové testy nebudú absolvovať ! Požiadavkou  - ako náhrada špeciálnych testov – je potvrdenie od príslušného športového zväzu, že uchádzač o prijatie je členom reprezentačných družstiev Slovenskej republiky vo svojom športovom odvetví, alebo predložia fotokópie diplomu, že je medailistom z majstrovstiev Slovenskej republiky vo svojej vekovej kategórii, nie staršie ako 1 rok, alebo potvrdenie klubu o súťaži, ktorej sa zúčastňujú (v individuálnych alebo v kolektívnych športoch).                    

     Potvrdenie, resp. fotokópie diplomov je potrebné predložiť naj-           

     neskôr pri prezentácii pred prijímacími skúškami.

 

 

 

                                                      - 2 -

 

      b/ Vedomostné skúšky sa nekonajú              

               Do celkového hodnotenia prijímacích skúšok bude zarátané bodové

               hodnotenie za priemer známok, ktorý sa vypočíta z predmetov -    

               slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, zvlášť z koncoročného     

                vysvedčenia z 8. triedy a zvlášť z polročného vysvedčenia z 9. triedy. 

              Maximálny počet 40 bodov.    

     c/ Psychologické testy – maximálny počet 10 bodov

 

2.   Bezpodmienečnou nutnosťou pre  prijatie je bezchybný zdravotný stav.

      Lekársku správu je potrebné odovzdať najneskôr pri prezentácii pred

      prijímacími skúškami.

 

 1. Každý uchádzač  do 14 dní pred konaním skúšok dostane poštou pozvánku s pokynmi a kódom, ktorý mu bude pridelený v súlade so znením Zákona o ochrane osobnosti. Pod prideleným kódom každého uchádzača budú zverejnené dosiahnuté výsledky skúšok.

 

 1. Uchádzač, ktorý počas štúdia na základnej škole mal na vysvedčení známku nedostatočný, jeho prihlášku škola nebude akceptovať a nebude sa môcť zúčastniť prijímacieho konania pre prijatia na štúdium v šk. r. 2018/2019.

 

 1. Na základe súčtu bodových výsledkov jednotlivých zložiek prijímacích skúšok, bude určené poradie uchádzačov. Uchádzači, ktorí sa umiestnia na

1. – 90. mieste, budú prijatí do 1. ročníka s účinnosťou od 1. septembra 2018.

   

 1. Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov /ochorenie, pobyt v zahraničí/, je potrebné písomne oznámiť najneskôr do 8.00 hod. počas prezentácie dňa 10. apríla 2018. V zmysle znenia § 66, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude znížený počet prijatých uchádzačov o počet ospravedlnených neprítomných žiakov, ktorí vykonajú prijímacie pohovory v náhradnom termíne. V ich prípade sa bude postupovať tak ako je uvedené v bode 5 týchto kritérií. Celkový počet prijatých uchádzačov sa doplní až po absolvovaní náhradného termínu na  počet 90.

 

 1. Riaditeľ školy ihneď po vyhodnotení prijímacích skúšok zašle preukázateľným spôsobom zákonným zástupcom uchádzačov príslušné rozhodnutie. Ku kladnému rozhodnutiu priloží pozvánku na zápis na štúdium.

 

                                                  - 3 -

 

 1. V súlade so znením § 68, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uskutoční sa  v dňoch 26. –27. apríla 2018 v čase 9.00 -  13.00 hod. zápis prijatých uchádzačov na štúdium. Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný v uvedenom termíne prísť na riaditeľstvo školy vykonať tento akt. Potrebné je so sebou priniesť rozhodnutie o prijatí na štúdium, zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje a doklad totožnosti.

 

 1. Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača nedostaví v uvedenom termíne na zápis, riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium v zmysle znenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

 1.  V prípade neprijatého uchádzača, zákonný zástupca má možnosť, v zmysle   znenia § 68, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podať odvolanie riaditeľovi školy proti jeho rozhodnutiu do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

 

 1.  Zasadnutie prijímacej komisie uskutoční sa dňa 13. apríla 2018  o 10.30 hod. Výsledky budú zverejnené v tento deň, najneskôr do 14.00 hod. na webovej stránke školy:  www.sportgymba.sk

 

 

 

 V Bratislave 20. januára 2018

 

 

                                                                         Mgr. Vladimír Paulik

                                                                                riaditeľ školy