Navigácia

Kritériá pre prijatie do 1. ročníka 8-ročného štúdia

K R I T É R I Á

pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do 1. ročníka 8 – ročného štúdia Športového gymnázia v Bratislave


 

Prijímacie skúšky do triedy prvého ročníka 8 – ročného štúdia na Športovom gymnáziu v Bratislave

sa uskutočnia dňa 26. marca 2018.

 

                 Na skúškach sa zúčastnia  žiaci 5.triedy základných škôl.

 

         V súlade so znením § 65, ods. 1, písm. a), a ods. 8, ako i znenia § 66, ods. 1 a ods.. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

stanovujem tieto kritéria:

 1. Prijímacie skúšky pozostávajú:
  1. Talentové skúšky – maximálny počet 50 bodov

všeobecné pohybové testy (50 m beh, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom, výdrž v zhybe na hrazde,

predklon v stoji na lavičke,  6 min. beh, ľah a sed v trvaní 1 min.).              

 - špeciálne pohybové testy podľa športového odvetvia / atletika, džudo, športová gymnastika, zápasenie, volejbal/.

Iné športové odvetvia budú testované ako atléti.

  1. Psychologické testy – maximálny počet 10 bodov.

     Bezpodmienečnou nutnosťou pre prijatie je bezchybný zdravotný stav!!!

Lekársku správu je potrebné odovzdať najneskôr pri  prezentácii pred prijímacími skúškami.

 

 1. V školskom roku 2018/2019 bude otvorená

 

         1 trieda prvého ročníka 8 – ročného štúdia s počtom 26 žiakov.

Uchádzači budú prijatí podľa súčtu získaných bodov.

  

 1. Každý  uchádzač najneskôr do 14 dní pred konaním skúšok dostane poštou pozvánku  s pokynmi a kódom, ktorý mu bude pridelený v súlade so znením Zákona o ochrane osobnosti. Pod uvedeným kódom budú zverejnené dosiahnuté výsledky prijímacích skúšok.                                                                

 

 1. Uchádzač, ktorý počas štúdia na základnej škole mal na vysvedčení známku nedostatočný, jeho prihlášku škola nebude akceptovať a nebude sa môcť zúčastniť prijímacieho konania pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019.

 

 

                                                              -  2  -

 1. Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie, pobyt v zahraničí), je potrebné písomné ospravedlniť najneskôr do 8.30 h počas prezentácie dňa 26. marca  2018.  V zmysle znenia § 66, ods. 9, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude znížený počet prijatých uchádzačov o počet ospravedlnených neprítomných žiakov, ktorí vykonajú prijímacie skúšky v náhradnom termíne. V ich prípade sa bude postupovať tak, ako je uvedené v bode 2 týchto kritérií.

 

 1. Riaditeľ školy ihneď po vyhodnotení prijímacieho konania zašle preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi uchádzača príslušné rozhodnutie. K rozhodnutiu priloží pozvánku na zápis na štúdium.

 

 1. V súlade so znením § 68, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uskutoční sa v dňoch 11.-12. apríla 2018  v čase 9.00 – 13.00 hod. zápis prijatých uchádzačov na štúdium. Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný v uvedenom termíne prísť na riaditeľstvo školy vykonať tento akt. Potrebné je so sebou priniesť rozhodnutie o prijatí na štúdium, zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje a doklad totožnosti.

 

 1. Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača nedostaví na zápis v uvedenom termíne, riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium, v zmysle znenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

 1. V prípade neprijatého uchádzača, zákonný zástupca má možnosť, v zmysle znenia § 68, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podať odvolanie riaditeľovi školy proti jeho rozhodnutiu do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

 

 1. Zasadnutie prijímacej komisie sa uskutoční 28. marca 2018 o 10.00 h. Výsledky budú zverejnené v tento deň,  najneskôr do 14.00 hod.  na webovej stránke školy www.sportgymba.sk

 

 Bratislava 31. januára 2018