Navigácia

Stravovanie v školskej jedálni

Stravovanie v školskej jedálni

Všetci stravníci, ktorí majú preplatok stravného z minulého školského roka, budú automaticky prihlásení na stravovanie odo dňa, keď začneme variť. Žiaci, ktorí zatiaľ nemajú záujem o stravu, musia si ju odhlásiť.

Úhrada obedov

  1. na účet školskej jedálene: 7000495180 / 8180
    • ​do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko žiaka, meno a mesiac úhrady
  2. šekom, nachádza sa v kacelárii vedúcej ŠJ 

 

Informácie pre novoprijatých žakov

Obedy v školskej jedálni (ŠJ) sú vydávané na školský čip. Žiaci, ktorí sa chcú stravovať, musia si pred začiatkom stravovania aktivovať čip v kancelárii vedúcej ŠJ.

Vydávanie odebov: 12:10 - 13:30

Cena stravného lístka 

v zmysle znenia § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade s finančnými pásmami a vekových kategórií stravníkov. 

Cena stravného lístka od 1. 10. 2018 

Na základe vyšších finančných nákladov na potraviny upravujeme o 0,10 centov od 1.10.2018 príspevok na stravovanie v školskej jedálni podľa vekových skupín nasledovne:

Stravníci príma - kvarta na 2,71 €

Stravníci kvinta - septima a I. - IV. ročník na 2,84 €

 

 

Školská jedáleň

Kontakt

vedúca ŠJ: Iveta Máleková
Email: jedalen@sportgymba.sk
Telefón: 02/ 43421036
Vydávanie odebov: 12:10 - 13:30