Navigácia

Rámcový učebný plán

Rámcový učebný plán na stiahnutie

Poznámky

 1. V každom ročníku sa trieda môže deliť na skupiny podľa požiadaviek športovej prípravy a podľa podmienok školy.
 2. Vyučovacie hodiny (informatika, telesná výchova, výchova umením) sa môžu vyučovať formou blokového vyučovania. 
 3. Hudobná a výtvarná výchova sa klasifikuje. Etická a náboženská výchova sa neklasifikuje a vyučuje sa v skupinách. Umenie a kultúra a Technika sa klasifikuje. Predmety Umenie a kultúra a Technika možno v rámci potreby, odučiť v dvojhodinových alebo väčších blokoch.
 4. Telesná výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy. V jej rámci sa vyžaduje realizovať obsah učebných osnov telesnej výchovy platnej pre ZŠ a gymnáziá. Súčasťou vyučovania je týždenný lyžiarsky kurz – počas sústredení – podľa finančných možností.
 5. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10 – 24 hodín týždenne (podľa jednotlivých druhov športov a vekových kategórií). Postupuje sa podľa špeciálnych učebných osnov a tréningových plánov, schválených riaditeľom školy. Súčasťou športovej prípravy je aj regenerácia.
 6. Voliteľné predmety sa klasifikujú. Vyučujú sa v skupinách od 7 žiakov.
 7. Psychosociálny tréning sa realizuje formou kurzu.
 8. Pri vyučovaní predmetu na PC triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom PC sedel jeden žiak.
 9. Predmety s 0,5 – hod. dotáciou možno odučiť v hodinových, dvojhodinových alebo väčších blokoch.
 10. Študenti si volia v  treťom ročníku štvorročného štúdia a v siedmom ročníku osemročného štúdia  tri  voliteľné predmety
 11. Študenti si volia v štvrtom ročníku štvorročného štúdia a v ôsmom ročníku osemročného štúdia  tri  voliteľné predmety

 

Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia Ochrany a obrany človeka a samostatný kurz Ochrany a obrany človeka.