Navigácia

Školský poriadok

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Ostredková 10, 821 02 Bratislava

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

 

Preambula

 

Športové gymnázium, Ostredková 10 v Bratislave, je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom.

 

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole i na tréningoch bol efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a trénovania, aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi i učiteľmi.

 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

 

Vnútorný poriadok školy vychádza z vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 1991 číslo 80/1991 Zb. o stredných školách.

 

I. Práva žiakov

 

Každý žiak školy má právo:

 1. Byt' rešpektovaný ako suverénna osobnosť.
 2. Komunikovať s nadriadenými, t.j. s členmi pedagogického zboru resp. ďalšími pracovníkmi školy v duchu zásad humanity a demokracie.
 3. Na kvalitné vyučovanie v danom predmete alebo v tréningovom procese.
 4. Vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme.
 5. Na objektívne hodnotenie a posúdenie svojich študijných, pracovných

a športových výsledkov.

 1. Na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb pri písomných a ústnych odpovediach.
 2. Vyjadriť slušným a kultúrnym spôsobom svoj názor na hodnotenie a pracovný postup pedagóga.
 3. Nebyť zaťažovaný osobnými a pracovnými problémami pedagóga.
 4. Poznať dôvod, pre ktorý nie je, resp. nebola akceptovaná jeho požiadavka, prípadne ospravedlnenie.

10. Vybrať si voliteľné predmety a nepovinné predmety z ponúkanej škály, resp. svojím záujmom iniciovať i zriadenie ďalších - podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov.

 

II. Povinnosti žiakov

 • Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovacieho a tréningového procesu podľa rozvrhu vyučovania, resp. schváleného tréningového plánu alebo úpravy študijného plánu. Na vyučovanie a na tréning prichádza včas. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacieho alebo tréningového procesu pre vopred známy dôvod, je povinný požiadať o uvoľnenie triedneho učiteľa alebo trénera.
 • Z 1 vyuč. hodiny alebo 1 tréningovej jednotky uvoľňuje - príslušný vyučujúci resp. tréner.
 • Z viacerých hodín, najviac z 1 dňa uvoľňuje - triedny učiteľ.
 • Z viacerých dní uvoľňuje - výlučne riaditeľ školy.

V prípade vopred nepredloženého písomného vyžiadania športovým zväzom, klubom alebo rodičmi bude neúčasť na vyučovaní alebo tréningu kvalifikovaná ako neospravedlnená.

 • Najneskôr do 48 hodín sú rodičia povinní oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v škole triednemu učiteľovi a na tréningovom procese osobnému trénerovi. Každú neúčasť na vyučovaní alebo tréningovom procese je potrebné hodnoverne doložiť hneď pri nástupe na vyučovací a tréningový proces.
 • Žiak navštívi lekára na základe písomného odporúčania rodiča, triedneho učiteľa, osobného trénera alebo vychovávateľa v domove mládeže. Dátum, čas odchodu od lekára je treba potvrdiť v absenčnom zošite.
 •  Prvé tri oneskorené príchody na vyučovanie alebo na tréning sa budú

          považovať za 1 neospravedlnenú hodinu. Následne každý ďalší

          oneskorený príchod je kvalifikovaný ako neospravedlnená hodina.

 • Žiak je povinný pri príchode do budovy školy zaregistrovať sa preukazom žiaka ISIC na terminále, ktorý sa nachádza  pri vstupe.
 • Žiak je povinný udržiavať poriadok v triede, v šatni, v budovách školy a jej okolí, na športových objektoch a v domove mládeže. Úmyselné poškodenie majetku v týchto priestoroch je povinný zákonný zástupca žiaka nahradiť.
 • Po príchode do budovy sa žiak prezuje (nie do športovej obuvi). Vyžaduje sa vhodné oblečenie. Prísne sa zakazuje nosenie čiapok a šiltoviek vo všetkých priestoroch školy, vrátane školskej jedálne.
 • Je zakázané nosiť tašky do školskej jedálne alebo ich nechať pohodené pri schodoch jedálne resp. v šatni. Žiaci si nechávajú tašky v triede, kde končia vyučovanie pred obedom. Učiteľ triedu uzamkne.
 • V priestoroch školy musia mať študenti mobilné telefóny nastavené na tichý režim, na začiatku vyučovacej hodiny musia byť mobilné telefóny a tablety vypnuté a odovzdané príslušnému vyučujúcemu. V prípade nedodržania bude telefón žiakovi odobratý a vrátený zákonnému zástupcovi.
 • Žiak musí dodržiavať zásady životosprávy, nesmie fajčiť, požívať alkohol, drogy a iné omamné látky. Za porušenie týchto zásad môže byť vylúčený z radov žiakov školy.
 • Rôzne formy šikanovania alebo hrubého správania sa voči spolužiakom budú predmetom prísneho potrestania až po vylúčenie           z radov žiakov školy.
 • Počas teoretického vyučovania, prestávok  alebo obedňajšej prestávky je žiakom prímy až kvarty  zakázané opúšťať areál školy.
 • Je zakázané prinášať do školy a športových objektov veci ohrozujúce život a zdravie, resp. veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

-        Na základe písomného požiadania osobného trénera a so súhlasom      

          rodičov a triedneho učiteľa môže byť žiakovi priznaný riaditeľom školy 

          individuálny študijný plán na daný školský rok. V prípade výrazného

          zhoršenia v štúdiu, resp. nedodržiavania schváleného rozsahu, môže byť

          individuálny študijný plán na návrh triedneho učiteľa alebo osobného

          trénera zrušený.

 

III. Výchovné opatrenia

 

A.  Pochvala triednym učiteľom

      1. za výborný prospech,

      2. za výborné športové výsledky na návrh trénera,

      3. za reprezentáciu školy v oblasti vedomostných súťaží a športu.

 

B. Pochvala riaditeľom školy

     1.  za výborný prospech – priemer 1, 00,

     2.  za úspešnú medzinárodnú športovú reprezentáciu.

 

C. Pokarhanie triednym učiteľom

 1. päť zápisov v triednej knihe,
 2. neplnenie povinností týždenníkov,
 3. za maximálne 3 neskoré príchody na vyučovanie a za menej ako 4 neospravedlnené hodiny.

 

D. Pokarhanie riaditeľom školy

 1. šesť a viac zápisov v triednej knihe,
 2. za 4 až 6 neospravedlnených hodín,
 3. za opakujúce sa priestupky voči školskému poriadku,
 4. za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

 

E. Podmienečné vyradenie/vylúčenie zo školy

 1. neospravedlnená neúčasť na tréningovom procese,
 2. neplnenie výkonnostných kritérií,
 3. za šikanovanie a vydieranie,
 4. za dlhodobé zlé študijné výsledky,
 5. za 18 až 30 neospravedlnených hodín.

 

F. Vyradenie/vylúčenie zo školy

 1. za viac ako 30 neospravedlnených hodín /podľa zváženia pedagogickej rady,
 2. za nesplnenie podmienok uložených pri podmienečnom vyradení/vylúčení zo školy.

 

G. Znížené známky zo správania za neospravedlnenú absenciu

 1. uspokojivé (2) – 7 až 12 neospravedlnených hodín,
 2. menej uspokojivé (3) – 13 až 18 neospravedlnených hodín,
 3. neuspokojivé (4) – 18 a viac neospravedlnených hodín.

 

Porušenie vnútorného poriadku školy bude posudzované podľa závažnosti priestupku triednym učiteľom a vedením školy.

 

IV. Komisionálne skúšky, opakovanie ročníka

 

1. Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky:

 • keď koná rozdielovú skúšku,
 • keď je skúšaný v náhradnom termíne (predĺžená klasifikácia z dôvodu reprezentácie),
 • keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie,
 • keď žiak na konci II. polroku daného školského roku neprospel najviac z dvoch predmetov,
 • na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku viac ako 30% z plánovaného počtu hodín a nemá dostatočný počet známok.

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

2. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac

    z dvoch predmetov, môže požiadať prostredníctvom zákonného zástupcu  

    o vykonanie opravnej skúšky.

3. Žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní opravnej alebo 

    komisionálnej skúšky, sa klasifikuje z predmetu, z ktorého mal vykonať

    opravnú alebo komisionálnu skúšku, známkou nedostatočný.

4. Ak žiak neprospel a nezložil úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne

    ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, môže riaditeľ školy na žiadosť

    zákonného zástupcu povoliť opakovanie ročníka.

 

 

Mg. Vladimír Paulik 

riaditeľ školy

Bratislava 4. september 2016